Vállalati belső képzések bejelentési kötelezettsége

2020.12.01

A felnőttképzési törvény módosítása okán bizonyos vállalati belső képzéseket be kell bejelenteni a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerbe.

A felnőttképzési törvény júliusi módosítását követően fontos változásokra kell számítani a vállalati belső képzéseknél. Az ITM tájékoztató füzete szerint ugyanis a korábbi törvényhez képest lényegi változás, hogy ezentúl be kell majd jelenteni a célirányos, szervezett vállalati belső képzéseket; ideértve a munkavédelmi és a tűzvédelmi oktatást és képzést is. Ezeknek a képzéseknek a bejelentését Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerbe kell elektronikus úton megtenni a far.nive.hu oldalon keresztül. E kötelezettség - ahogy a jogszabály fogalmaz - kitér a jogi személy, a személyes joga szerint jogképes szervezet, az egyéni vállalkozó vagy a gazdasági tevékenységet folytató más természetes személy általi képzésekre.

Néhány főbb információ a tájékoztatóból alapján:

A felnőttképző fogalma kapcsán fontos kiemelni, hogy belső (munkaadói) képzések esetén, amennyiben nincs a képzésbe bevonva külön képzőcég, a felnőttképző maga a munkáltató. Alapvetően az a felnőttképző, aki a képzést megszervezi, és a felnőttképzési jogviszonyt létrehozza a képzésben résztvevővel, vagyis aki a képzés szervezettségéért, a képzési cél teljesüléséért szerződéses felelősséget vállal. Belső képzés esetén tehát, ha a munkaadó alkalmaz egy külsős oktatót, de minden másért a munkaadó a felelős, akkor a munkaadó a felnőttképző. Ha azonban a munkaadó egy külső képzési szolgáltatót vesz igénybe, amely a teljes képzést megvalósítja, és létrehozza a résztvevővel a felnőttképzés jogviszonyt, akkor a munkaadó ebben az esetben nem felnőttképző, nem terheli felelősség a képzési tevékenységért. További ismérv, hogy a felnőttképző feladata a bejelentés mellett a tanúsítvány kiállítása is.

Bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenység folytatása esetén nem kötelező előminősített képzési program alapján folytatni a tevékenységet, nincsenek kötelezően előírt, a képzés lebonyolításához szükséges személyi, tárgyi és kimeneti követelmények, nem kell az Fktv. 16. §-a szerinti képzési dokumentációt vezetnie a felnőttképzőnek, a felnőttképző gyakorlatilag papír alapú dokumentáció nélkül teljesítheti a képzéseihez tartozó adatszolgáltatási és dokumentációs kötelezettségét.

Ugyanakkor a felnőttképzési szerződést kizárólag engedélyhez kötött felnőttképzési tevékenység esetén kötelező írásban megkötni (Fktv. 13. § (2) bekezdés), bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenység esetén az írásbeliség nem kötelező. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a bejelentés alapján folytatott képzési tevékenység esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) megfogalmazott egyéb módokon, papír alapú aláírás nélkül is megköthető a szerződés. (Vö. a Ptk. Hatodik Könyv Első Rész I. Cím II. Fejezetét a Jognyilatkozatról, azon belül elsősorban a Ptk. 6:4. §-át, amely szerint jognyilatkozat szóban, írásban vagy ráutaló magatartással tehető, illetve a Ptk. Hatodik Könyv Második Rész V. Cím XII. Fejezetét a szerződés létrejöttéről, azon belül elsősorban a Ptk. 6:63. §-át, 6:66. §-át, 6:69. §-át és 6:70. §-át, amelyek alapján a szerződés létrejöttéhez szükséges, hogy az ajánlattevő érvényes jognyilatkozatát a másik fél az azzal való egyetértést kifejező jognyilatkozattal elfogadja - a fentiek alapján szóban, írásban vagy ráutaló magatartással.)

Ha a felnőttképző olyan képzésben részt vevő személlyel létesít felnőttképzési jogviszonyt, aki nem rendelkezik oktatási azonosító számmal, az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) a képzésben részt vevő személy számára oktatási azonosító számot hoz létre és a FAR-on keresztül elektronikus úton közli a felnőttképzővel.

A személyes adatok szolgáltatása kapcsán felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Fktv. 15. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenység esetén a képzésben résztvevő személynek lehetősége van előzetesen (írásban vagy a Ptk. "írásbeli alakhoz kötött jognyilatkozatra" vonatkozó rendelkezésének megfelelően) megtiltani a felnőttképző számára, hogy a résztvevő természetes személyazonosító adatait, elektronikus levelezési címét, illetve adóazonosító jelét továbbítsa a FAR rendszeren keresztül a PMKH felé.

Forrás: MKFE