Mi a különbség szállítmányozói és az általános biztosítás között?

2019.09.25

Akkor vegyük sorra mért érdemes a szállítmányozói felelősségbiztosításon felül, általános felelősségbiztosítást is kötnie vállalkozásodnak!

Nézzük, akkor meg mire nyújt fedezetet a szállítmányozói felelősségbiztosítás:

A feltételek alapján létrejött biztosítási szerződés kiterjed a biztosított szállítmányozó szállítmányozási szerződésen alapuló felelősségére, beleértve a szokásos járulékos szállítmányozói szolgáltatások alapján fennálló felelősségét is.

Szokásos járulékos szállítmányozói szolgáltatásnak minősülnek az alábbiak:

- raktározási tevékenység

- vámügynöki és vámközvetítői tevékenység

- az árutovábbításhoz kapcsolódó szállítmányozói tevékenység, illetve ezeknek a szolgáltatásoknak a megbízók részére való teljesítése mások igénybevételével.

A raktározási tevékenységen alapuló felelősség csak abban az esetben biztosított, ha a kár a biztosított szerződésben feltüntetett saját vagy bérelt raktárában következett be.

Nem szokásos szállítmányozási szerződésekből eredő felelősségre csak akkor terjed ki a biztosító kockázatviselése, ha erre vonatkozóan előzetes, írásos megállapodás jön létre. Nem tekinthető szokásosnak a szállítmányozási szerződés, ha az a felelősség terjedelme vagy az elvégzendő feladat jellege tekintetében nem felel meg a magyar jog szabályainak, illetve a szerződési feltételeknek.

Ha a fentiek szerinti külön megállapodás nem jött létre, a biztosító a szállítmányozó szokásos felelősségét meghaladó többletfelelősséget nem fedezi.

Ha a szállítmányozó fuvarozóként felel, felelősségét az adott fuvarozási ágra vonatkozó szabályok határozzák meg.

Akkor nézzük, mire terjed ki egy általános felelősségbiztosítás:

TEVÉKENYSÉGI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS:

Megtérítjük a szerződés keretei között azokat a:

 • személysérüléses károkat,
 • szolgáltatói tevékenységen kívül okozott dologi károkat,
 • személyi sérüléses és szolgáltatói tevékenységen kívül okozott dologi kárral közvetlenül összefüggő sérelemdíjat, melyet a biztosított a biztosítási szerződésben meghatározott minőségében okoz, és a magyar magánjog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

MUNKÁLTATÓI, MUNKAVÁLLALÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

Fedezetet nyújtunk - a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint - azon kártérítési követelésekre, amelyeket a biztosítottal munkaviszonyban álló személyek munkabalesete miatt és címén a biztosítottal szemben támasztanak és magyar jog szerint felelősséggel tartozik. Valamint a szolgáltatás során a munkavállalók által okozott károkra.

SZOLGÁLTATÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

A Generali - a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint - mentesíti a biztosítottat az általa nyújtott szolgáltatás teljesítése során, illetve hibás teljesítése következtében a biztosított szerződéses partnereit vagy a szolgáltatás igénybevevőit ért:

 • dologi károk megtérítése alól, amelyekért a biztosított a magyar magánjog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik;
 • dologi kárral közvetlenül összefüggő sérelemdíj megfizetése alól, melynek a megfizetésére a biztosított -személyiségi jog megsértésére tekintettel - a magyar jog szerint köteles.

Ezen kívül:

 • A szolgáltatói felelősségbiztosításban a szolgáltatás tárgyában okozott károk is fedezetbe vonhatók.
 • Az alvállalkozói kiterjesztés kiterjed a teljes alvállalkozói láncolatra.
 • A munkagépek által okozott károk is biztosíthatók.
 • A vezető tisztségviselői felelősségbiztosítás keretében a vezető tisztségviselői tevékenység folytatásával a szerződő társaságnak vagy harmadik személynek okozott kár (és sérelemdíj) megtérítése alól mentesíti a szerződés biztosítottját, feltéve, ha ezért a biztosítottat kártérítési felelősség terheli. A vezető tisztségviselői felelősségbiztosítás kiterjed továbbá a szerződő társasággal szemben érvényesített értékpapírokkal kapcsolatos kár miatti kárigényekre is. A vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok felelősségbiztosítása ügyvezetők, vezető állású munkavállalók, valamint felügyelő bizottsági tagok tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítást, a szerződő társaság helytállásának esetére ún. "társasági fedezetet", továbbá társasági értékpapírok fedezetét tartalmazó biztosítási termék.
 • Egyedülálló módon nem csak személyi sérüléses károk esetén térítünk sérelemdíjat (pl. magántulajdonhoz, magánlakáshoz való jog, személyes adatok védelme, stb.).
 • Adatkezelői minőségben személyes adatok kezelésével okozott károkra általános és szakmai felelősségbiztosításban is tudunk megfelelő biztosítási védelmet ajánlani.
 • A jogi környezet változására gyorsan reagálva társaságunk elsők között lépett piacra az Egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítással. A termék kialakításánál a gyorsaság mellett fontos volt az, hogy minél egyszerűbben megfeleljünk a jogszabályi előírásoknak. A termékben nincsenek külön kockázati körök, illetve külön feltételek, a jogszabálynak megfelelő felelősségbiztosítás egy önálló termékben áll rendelkezésre.

Tehát ha a két biztosítást nézzük, akkor természetesen szükség van a szállítmányozói felelősségbiztosításra, de egy általános felelősségbiztosítás sokkal több esetben használható, és nem csak egy elég kis területre érvényes a cég tekintetében, hanem egy nagy területet fed le, mely a szállítmányozói felelősségbiztosítás mellett, a céget védi.

Amennyiben bővebb tájékoztatást szeretnél, keress bizalommal a +36307586776-os telefonszámon, vagy a kis-petik.ferenc@generalimail.hu e-mail címen.